تلاوت

مقطع سوره انعام استاد طه الفشنی

سوره : انعام

آیه: 152_153

استاد : طه الفشنی

مقام : بیات

آیه 71-77 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات
آیه 64-65 سوره غافر محمد صدیق منشاوی
آیه 15-33 سوره نازعات استاد حصان