تلاوت

مقام سه گاه استاد طه الفشنی

سوره : انفال

آیه: 26_27

استاد : طه الفشنی

مقام : سه گاه

آیه 22-23 سوره حدید منشاوی
آیات ابتدایی سوره حدید محمد صدیق منشاوی
آیه 13 سوره انسان استاد شحات