تلاوت

آیه 43-44 سوره اعراف استاد شحات محمد انور

سوره : اعراف

آیه: 43-44

استاد : شحات

مقام : رست

آیه 11-12 سوره فاطر استاد شحات
آیه 12-16 سوره بروج استاد منشاوی
آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان