تلاوت

آیه 13-15 سوره اسراء استاد حامد شاکرنژاد

سوره : اسراء

آیه : 13-15

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : نهاوند

آیه 63 سوره فرقان محمد حامد شاکرنژاد
آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد
آیه 27-30 سوره فجر حامد شاکرنژاد