تلاوت

آیه 10-12 سوره دخان استاد شحات

سوره : دخان

آیه: 10-12

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

آیه 69 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 10-12 سوره نحل استاد محمد عمران
آیه 30-31 سوره فصلت استاد محمد عمران