تلاوت

آیه 7-22 سوره مریم استاد محمد صدیق منشاوی

سوره : مریم

آیه: 7-22

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات * ترکیب رست بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 91 times, 1 visits today)