تلاوت

آیه 123 سوره هود و آیات ابتدایی سوره یوسف منشاوی

سوره : هود – یوسف

آیه: (123) – (1-4)

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 46 times, 1 visits today)