تلاوت

آیه 162-163 سوره انعام استاد شحات

سوره : انعام

آیه: 162-163

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی( بیات- حجاز- سه گاه)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 133 times, 1 visits today)