تلاوت

آیه 162-163 سوره انعام استاد شحات

سوره : انعام

آیه: 162-163

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی( بیات- حجاز- سه گاه)

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور