تلاوت

آیات ابتدایی سوره غافر متولی عبدالعال

سوره : غافر

آیه: 1-3

استاد : متولی عبدالعال

مقام : رست

تلاوت زیبای سوره شمس استاد شحات محمد انور
تلاوت زیبای سوره زلزال شحات
آیه 99 سوره یونس استاد شحات