تلاوت

مقطع حجاز استاد حامد شاکرنژاد

سوره : آل عمران

آیه : 40-41

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : حجاز

آیه 42-44 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد مقام رست
آیه 71-77 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات
آیه 11 فاطر استاد حامد شاکرنژاد