تلاوت

قطعه شهر رمضان استاد شعیشع

سوره : بقره

آیه: 185-186

استاد : شعیشع

مقام : مرکب خوانی (بیات * رست)

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان