تلاوت

قطعه شهر رمضان استاد شعیشع

سوره : بقره

آیه: 185-186

استاد : شعیشع

مقام : مرکب خوانی (بیات * رست)

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 17 times, 1 visits today)