تلاوت

قطعه شهر رمضان استاد شعیشع

سوره : بقره

آیه: 185-186

استاد : شعیشع

مقام : مرکب خوانی (بیات * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 64 times, 1 visits today)