تلاوت

آیه 260 سوره بقره استاد شحات محمد انور مقام حجاز

سوره: بقره

آیه: 260

استاد : شحات

مقام : حجاز

آیه 259-260 سوره بقره استاد شحات محمد انور
تلاوت سوره قدر استاد شحات
آیه 22-24 فاطر استاد حامد شاکرنژاد