تلاوت

آیه 12-20 سوره بلد استاد حامد شاکرنژاد سبک محمد رفعت

سوره : بلد

آیه : 12-20

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 53 times, 1 visits today)