تلاوت

آیه 12-20 سوره بلد استاد حامد شاکرنژاد سبک محمد رفعت

سوره : بلد

آیه : 12-20

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور