تلاوت

آیه 99 سوره یوسف استاد شعیشع

سوره : یوسف

آیه: 99

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 79 times, 1 visits today)