تلاوت

آیه 255-257 سوره بقره استاد شحات

سوره: بقره

آیه: 255-257

استاد : شحات

مقام : مرکب خوانی (ترکیب رست و بیات)

آیه 33 سوره رحمن استاد حصان
آیه 108 سوره نساء استاد حصان
آیه 71-77 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات