تلاوت

آیه 97 سوره یوسف استاد شعیشع

سوره : یوسف

آیه: 97

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : رست

آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع
(Visited 50 times, 1 visits today)