تلاوت

مقطع مقام صبا از استاد سعید زناتی

سوره : ق

آیه : 9_10

استاد : سعید زناتی

مقام : صبا

فرازی زیبا از سوره اسرا با صدای سعید زناتی
مقام رست از استاد سعید زناتی
فرازی بسیار زیبا سوره قمر از استاد سعید زناتی