تلاوت

مقطعی بسیار زیبا مقام سه گاه از حمدی زامل

سوره : هود

آیه : 43

استاد : حمدی زامل

مقام : سه‌گاه

مقطعی کوتاه از استاد حمدی زامل
تلاوت آیات ابتدایی سوره حاقه توسط استاد حمدی زامل
فرازی بسیار زیبا از استاد حمدی زامل