تلاوت

آیه 4-7 سوره بلد شحات محمد انور

سوره : اسراء

آیه: 4-7

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور