تلاوت

آیه 153-154 سوره بقره استاد حامد شاکرنژاد

سوره : بقره

آیه : 153-154

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : حجاز

آیه 63 سوره فرقان محمد حامد شاکرنژاد
آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد
آیه 27-30 سوره فجر حامد شاکرنژاد