تلاوت

مقطعی کوتاه از استاد حمدی زامل

سوره : قصص

آیه :70

استاد : حمدی زامل

مقام : بیات

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 67 times, 1 visits today)