تلاوت

مقطعی کوتاه از استاد حمدی زامل

سوره : قصص

آیه :70

استاد : حمدی زامل

مقام : بیات

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور