تلاوت

مقام رست استاد شیخ طاروطی

سوره : انشراح – کوثر

آیه: (7_8)_(1_3)

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : رست

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 63 سوره فرقان محمد حامد شاکرنژاد
آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد