تلاوت

آیه 21 سوره یوسف شحات محمد انور

سوره : یوسف

آیه: 21

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

آیه 24-34 سوره رحمان استاد شحات
آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات
آیه 8-20 سوره بلد استاد مصطفی اسماعیل