تلاوت

آیه 80-81 سوره نحل اتساد محمد صدیق منشاوی

سوره : نحل

آیه: 80-81

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 113 times, 1 visits today)