تلاوت

آیه 23 سوره یوسف منشاوی

سوره : یوسف

آیه: 23

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 51 times, 1 visits today)