تلاوت

تلاوت زیبای سورۀ قریش توسط استاد استاد شحات

سوره : قریش

آیه: تمام سوره

استاد : شحات محمد انور

مقام : نهاوند

آیه 8-9 سوره تحریم استاد شحات انور
آیه 1-5 سوره زلزال استاد شحات
آیه 28-31 سوره یوسف شحات محمد انور