تلاوت

آیه 21 سوره طور استاد منشاوی

سوره : طور

آیه: 21

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی(صبا * رست)

تلاوت زیبای سوره شمس استاد شحات محمد انور
تلاوت زیبای سوره زلزال شحات
آیه 99 سوره یونس استاد شحات