تلاوت

آیه 37 سوره ابراهیم استاد شعیشع

سوره : ابراهیم

آیه: 37

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : رست

آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع
(Visited 16 times, 1 visits today)