تلاوت

آیه 17-21 سوره طور استاد منشاوی

سوره : طور

آیه : 17-21

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 31 times, 1 visits today)