تلاوت

آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع

سوره : قصص

آیه: 9

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : بیات

آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 11-12 سوره قمر شعیشع