تلاوت

آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع

سوره : قصص

آیه: 9

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 149 times, 1 visits today)