تلاوت

آیه 11-12 سوره قمر شعیشع

سوره : شعیشع

آیه: 11-12

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : چهارگاه

آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع
(Visited 85 times, 1 visits today)