تلاوت

مقطعی زیبا سوره لقمان از طه الفشنی

سوره : لقمان

آیه: 15

استاد : طه الفشنی

مقام : بیات

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور