تلاوت

مقطعی از سوره فصلت با صدای طنطاوی

سوره : فصلت

آیه: 5_12

استاد : محمد عبدالوهاب طنطاوی

مقام : مرکب خوانی ( بیات* صبا * ترکیب عجم صبا)

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور