تلاوت

آیه 46 سوره فصلت استاد شحات محمد انور

سوره : فصلت

آیه: 46

استاد : شحات محمد انور

مقام : ترکیب صبا عجم

آیه 3-19 سوره تکویر استاد شحات
آیه 8-14 سوره طه استاد شحات انور
آیه 8-9 سوره شعرا استاد شحات محمد انور