تلاوت

آیه 9-12 سوره حدید استاد شحات محمد انور

سوره : حدید

آیه: 9-12

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی(بیات * صبا)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 141 times, 1 visits today)