تلاوت

آیه 32 سوره ابراهیم استاد حامد شاکرنژاد

سوره : ابراهیم

آیه : 32

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 15 times, 1 visits today)