تلاوت

آیه 32 سوره ابراهیم استاد حامد شاکرنژاد

سوره : ابراهیم

آیه : 32

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور