تلاوت

آیه 12-16 سوره بروج استاد حامد شاکرنژاد

سوره : بروج

آیه : 12-16

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : رست

آیه 63 سوره فرقان محمد حامد شاکرنژاد
آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد
آیه 27-30 سوره فجر حامد شاکرنژاد