تلاوت

مقام رست استاد شحات

سوره : احقاف

آیه: 17

استاد : شحات

مقام : رست ( در چند فراز از مقام نهاوند استفاده شده است)

آیه 11-12 سوره فاطر استاد شحات
آیه 12-16 سوره بروج استاد منشاوی
آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان