تلاوت

آیه 10-11 سوره منافقون و آیات ابتدایی سوره تغابن علی البنا

سوره: منافقون – تغابن

آیه: (10-11) – (1-3)

استاد: محمود علی البناء

مقام: حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 47 times, 1 visits today)