تلاوت

آیه 54 سوره اعراف شحات

سوره : اعراف

آیه: 54

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 166 times, 1 visits today)