تلاوت

آیه 54 سوره اعراف شحات

سوره : اعراف

آیه: 54

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان