تلاوت

آیه 270سوره بقره استاد شاکرنژاد

سوره : بقره

آیه : 270

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : رست

آیه 42-44 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد مقام رست
آیه 71-77 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات
آیه 11 فاطر استاد حامد شاکرنژاد