تلاوت

تلاوت سوره تین و علق از استاد شحات

سوره : تین – علق

آیه:

استاد : شحات

مقام : مرکب‌خوانی(رست*چهارگاه)

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیه 32 سوره احزاب استاد محمد صدیق منشاوی
آیه 1 سوره انشراح استاد حامد شاکرنژاد