تلاوت

آیه 38-39 سوره ابراهیم استاد شعیشع

سوره : ابراهیم

آیه: 38-39

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : مرکب خوانی (سه گاه * چهارگاه * صبا * چهارگاه)

آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع
(Visited 25 times, 1 visits today)