تلاوت

تلاوت سوره اسراء حاقه استاد حامد شاکرنژاد

سوره : اسراء – حاقه

آیه :

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : ترکیب بیات و رست

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور