تلاوت

آیه 193-194 سوره آل عمران با صدای حامد شاکرنژاد

سوره : آل عمران

آیه : 193-194

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : ترکیب صبا عجم

آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 1-12 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 9 سوره قصص استاد حامد شاکرنژاد