تلاوت

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل

سوره : بقره

آیه : 220

استاد : حمدی زامل

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 727 times, 1 visits today)