تلاوت

تلاوت سوره مریم شیخ عبده عبدالراضی

سوره : مریم

آیه: 1-35

استاد : شیخ عبده عبد الراضی

مقام : استاد در این تلاوت از مقام های ( بیات * صبا * عجم * حجاز * نهاوند * رست)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 169 times, 1 visits today)