تلاوت

آیه 17 سوره انبیا استاد شعبان صیاد

سوره : انبیاء

آیه: 17

استاد : شعبان صیاد

مقام : نهاوند

آیه 7-14 سوره طه استاد شعبان صیاد
آیه 71 سوره اسرا استاد شعبان صیاد
آیه 70-72 سوره طه استاد شعبان صیاد
(Visited 48 times, 1 visits today)