تلاوت

آیه 1-7 سوره اعلی استاد عبدالباسط

سوره : اعلی

آیه: 1-7

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : بیات

آیه 36 سوره اسرا استاد مصطفی اسماعیل
آیه 59 سوره بقره استاد مصطفی اسماعیل
سوره 64-65 آل عمران استاد مصطفی اسماعیل