تلاوت

آیه 31-32 سوره بقره استاد شحات محمد انور

سوره: بقره

آیه: 31-32

استاد : شحات

مقام : چهارگاه

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیه 32 سوره احزاب استاد محمد صدیق منشاوی
آیه 1 سوره انشراح استاد حامد شاکرنژاد